DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Europa der Bürger. Etude du Forschungsinstitut för Europarecht der Karl-Franzens-Universität Graz (Merangasse 70/11, A-8010 Graz). 1994, 190 p. Schriftenreihe n 7. ISBN 3-9012-0606-X - Dorie
Dorie Details Actions Portlet
OP Portal - Dorie - Card - Details

Enclosed Document(s)

Publication Viewer

Document viewer