DORIE

Documentation & Research on the European Institutional matters
Čo je to DORIE - Dorie
Čo je to DORIE

Čo je to DORIE

Databáza DORIE (Documentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes – Dokumentácia a výskum európskych inštitucionálnych otázok) poskytuje kolegom a odbornej verejnosti (prostredníctvom portálu Europa) so záujmom o inštitucionálne otázky prístup ku zbierke dokumentov, ktorú počas rokov zostavilo oddelenie Generálneho sekretariátu zodpovedné za inštitucionálne záležitosti. Hoci DORIE nie je vyčerpávajúcou zbierkou, obsahuje výber dokumentov alebo ich úryvkov, ktoré sa týkajú všeobecných inštitucionálnych otázok a rôznych medzivládnych konferencií (vrátane Európskeho konventu 2002 –2003), na ktorých sa dohodli zmeny zakladajúcich zmlúv. V databáze nájdete dokumenty od roku 1946 až po súčasnosť.


Aké typy dokumentov možno nájsť v databáze DORIE?
DORIE obsahuje právne nástroje inštitúcií, zápisnice zo schôdzí európskych inštitúcií a orgánov, tlačové správy a novinové články, prejavy európskych lídrov, ako aj interné pracovné dokumenty Komisie. Pri nájdených dokumentoch si môžete zobraziť informačný hárok o dokumente a samotný dokument, pokiaľ sa na text nevzťahujú autorské práva. Niektoré dokumenty slúžia výlučne na interné účely Komisie a nemôžu byť sprístupnené.


Jazyky databázy
Vyhľadávať môžete v angličtine alebo vo francúzštine. Z historických dôvodov je veľká časť dokumentov, ktoré pochádzajú z obdobia začiatkov Európskeho spoločenstva, dostupná len vo francúzštine a angličtine. Niektoré dokumenty sú vo viacerých jazykoch a niekoľko textov je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Ak určitú jazykovú verziu daného dokumentu nenájdete v DORIE, skúste ju nájsť prostredníctvom databázy ako napríklad Eur-lex.


Aké možnosti vyhľadávania ponúka databáza?
Krížové odkazy vám umožnia nájsť stanoviská rôznych európskych politikov k inštitucionálnym otázkam, ktoré sú zobrazené v stromovej štruktúre (napr. Council of the European Union (Rada Európskej únie)/Voting-decision-making procedures (Hlasovanie – rozhodovacie postupy)/Definition of qualified majority (Vymedzenie kvalifikovanej väčšiny). Môžete taktiež použiť stromovú štruktúru v poli Themes (Témy) alebo iné ponúkané kritériá na karte Main fields (Hlavné polia): názov dokumentu, typ dokumentu, dátum alebo fórum, na ktorom bolo stanovisko prezentované (napríklad: Intergovernmental Conference (Medzivládna konferencia), IGC/Amsterdam). Kritériá možno vzájomne kombinovať. K dispozícii je aj vyhľadávanie výrazov v dokumentoch.